Nitin Patel
वर
वधू: Nk
मंडाला

वर/नवरा Nitin Patel, मंडाला